Statuten van de Vlaardingsche Ijsclub

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 11 april 1968, nr. 73.

Nr. 469
VERENIGING: De Vlaardingsche IJsclub, te Vlaardingen

Artikel 1.De vereniging draagt de naam: De Vlaardingsche IJsclub. Zij is gevestigd te Vlaardingen. De vereniging, die oorspronkelijk is opgericht op 27 december 1879, is, te rekenen met ingang van 9 december 1966, opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaar, derhalve eindigende met 8 december 1995. Dit is in 1995 overgegaan in onbepaalde duur.

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de schaatssport in de meest uitgebreide zin. Zij tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van een of meer schaatsbanen, de goede orde daarop te bevorderen en nu en dan zo mogelijk evenementen op het ijs te organiseren, alsmede door andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden;
 2. junior leden;
 3. ereleden.

Als gewone leden kunnen worden toegelaten personen, die de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt. Hun lidmaatschap wordt verkregen door besluit van toelating door het Bestuur.
Als juniorleden kunnen worden aangenomen personen, die de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt. Hun lidmaatschap wordt verkregen door besluit van toelating door het Bestuur.
Ereleden zijn zij, die als zodanig, wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging, op een algemene vergadering worden benoemd met een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn.

Artikel 4. Het lidmaatschap eindigt door:

 1. schriftelijk opzeggen aan de secretaris met inachtneming van een termijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar;
 2. overlijden;
 3. royement wegens wanbetaling;
 4. royement wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging. Royement wegens wanbetaling of wangedrag kan door het Bestuur worden uitgesproken en dient in de eerstkomende ledenvergadering te worden bekrachtigd, een en ander nader bij huishoudelijk reglement te regelen.

Artikel 5. Het verenigingsjaar loopt van primo september tot ultimo augustus.

Artikel 6. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit:

 1. contributies;
 2. donaties;
 3. giften;
 4. subsidies;
 5. andere baten.

Artikel 7. Het Bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, die meerderjarig moeten zijn.
Het Bestuur is belast met leiding der zaken van de vereniging.
De wijze van samenstelling, verkiezing en aftreden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 8. Het Bestuur heeft het recht buitengewone commissarissen aan te stellen. Het Bestuur stelt het huishoudelijk reglement samen, hetwelk door de algemene vergadering bekrachtigd moet worden.

Artikel 9. Er wordt jaarlijks tenminste een ledenvergadering gehouden, en wel voor 16 november; daarin legt het Bestuur rekening en verantwoording af, worden bestuursleden gekozen en worden de onderwerpen besproken, die verder ter tafel worden gebracht.

Artikel 10. Wanneer tenminste 1/5 van het aantal gewone leden een voorstel bij het Bestuur indient tot het houden van een vergadering, is het Bestuur verplicht deze binnen een maand bijeen te roepen.

Artikel 11. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van oproeping en de verdere gang van zaken ter vergadering.

Artikel 12. Als donateurs of donatrices worden erkent zij, die minstens een nader bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag aan de vereniging schenken. Zij genieten gedurende het jaar, waarin zodanige som door hen wordt voldaan, recht van toegang tot schaatsbaan(banen) der vereniging en tot door de vereniging georganiseerde evenementen.

Artikel 13. De inhoud van het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten. Deze statuten treden onmiddellijk in werking nadat ze zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

Artikel 14. Slechts de algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding der vereniging en dan met ¾ deel van de geldig uitgebrachte stemmen. Een voorstel daartoe moet op de convocatie worden geplaatst. De vergadering, die tot de ontbinding besluit, bepaalt tevens hoe een batig saldo zal worden besteed, hoe een nadelig saldo zal worden vereffend en verder wat er met de eigendommen der vereniging zal geschieden. De liquidatie der vereniging zal overeenkomstig art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek plaatsvinden.

Artikel 15. Wijziging dezer statuten kan uitsluitend geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur of tenminste 10 leden en met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 5 februari 1968 nr. 56.

Mij bekend,

De Minister van Justitie,
Namens de Minister:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, Th. Van Sasse van Ysselt,